© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarvergadering 2016

VERSLAG JAARVERGADERING/FOKKERSDAG 24 sept. 2016 in VOORST.


Op een prachtige, zonnige en warme dag ( 24 á 25 gr. C ) kon voorzitter Sterling 19 belangstellenden welkom heten. 
Door de vele afzeggingen ( Bouwman, Bolding, Weierink, Garagoski, van Wel, Klomp, Kramer, Tuinman, v.d.Zee, Bril, Veldhuizen en een flink aantal uitgenodigde keurmeesters) viel dit aantal wel wat tegen.
Mededelingen.
- het ledenbestand is van 80 naar 76 gegaan
- het hokkenbezoek in “Holland” was een groot succes
- de volgende 3 Schakelpennen zijn voor: Slijpen (januari ’17 ?), Cornelisse (april ’17 ?) en 
mw. De Jong (sept. ’17 ?)
- mits bekend bij het bestuur, gaan we zieke leden een attentie sturen
- er melden zich 3 leden aan voor een advertentie in het Jaarboekje: Sterling, Markwat en 
v.d. Hurk. 
- Robin Woudstra is gestopt als (club)keurmeester. 


Als dank voor hetgeen hij voor de HKC heeft gedaan, wordt hem een fraaie bos bloemen aangeboden.

Ingekomen en uitgegane stukken.
Deze worden voor kennisgeving aangenomen, behalve de oproep van Sierd. Club Zuid-Nederland om mee te werken aan hun show van de Ned. Kropperrassen. ( 4,5 en 6 nov. )
We zullen hier aan meewerken door Hollandse Kroppers in hun grote showkooi te plaatsen en ook hebben enkele leden gezegd daar te gaan showen.

Notulen Jaarverg./Fokkersdag sept ’15. Akkoord.
Jaarverslag 2015. Akkoord.
Financieel verslag 2015
Akkoord bevonden door de kascontrolecommissie André Kleine Schaars en Ronald Cornelisse. (Ca.€3000,- positief) Begroting voor 2016 is akkoord.


Scheidend penm. Mark de Bruin wordt een fraaie bos bloemen aangeboden als dank voor zijn goede zorgen voor de financiën.

Jan Markwat is nu zijn opvolger, de overname is bij de ING geregeld. 
Volgende kascontrolecommissie bestaat (weer) uit Kleine Schaars en Cornelisse.

De prijsuitreikingen.
De hoofdprijs is toch elk jaar wel weer het CLUBKAMPIOENSCHAP !
Daarvoor heeft de familie de Zoete ter nagedachtenis aan hun vader/opa Sam de Zoete een prachtig beeld (wisselprijs) beschikbaar gesteld.


De gelukkige winnaar was deze keer: DIK VAN PUTTEN met een Geelzilver duivin, proficiat!!

De Spruijtprijs (mooiste jong Clubshow) was voor Jan Weierink met een Roodzilverschimmel doffer. 
De zilveren Spruijtbeker uit 1921 (ook een wisselprijs) was voor Henk Snijders met 4x Blauwbont. Proficiat heren.
Winnaar van de Jongdierencompetitie was ook Henk Snijders (387 ptn.), resp 2e en 3e waren Sterling (383 ptn.) en Cornelisse (379 ptn.). 
Een geldbedrag(je) en een mooie oorkonde waren hun deel. 
Tot slot werden de Erediploma’s voor de mooiste per kleurslag uitgedeeld.

Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkozen: Fedde van der Ploeg.
Hokkenbezoek 2017.
Op zaterdag 17 juni 2017 gaan we naar het Noorden: Johannes Kramer in Bedum, Rikus Hagenauw in Peize en tot slot naar Fedde v.d. Ploeg in Vledder.
Te zijner tijd hoort u meer hierover.

Weer een voorjaarsvergadering ?
.... De vergadering vond dit geen goed idee.
Discussie over de Getijgerde kleurslag.
De winnende Zwartdonkergetijgerde duivin van onze Jubileumshow in 2014, heeft de discussie over de kleurverdeling weer aangewakkerd. v. d.Ploeg hield namens het bestuur een inleiding over de kern van het probleem: vooral een foutloze donkertijger is vooralsnog een utopie gebleken. 
Willen we enkele witte veren in het voetstuk of slag- en staartpennen toestaan? (Club)keurmeester Hagenauw liet ons met fraaie en duidelijke beelden nog eens door de bril van een keurmeester meekijken en meedenken hoe complex het kan zijn.
Volgens een overgrote meerderheid van de vergadering moeten we af van de tweedeling licht en donker. “Gewoon” één kleur Getijgerd !
Die kunnen dan op het eerste gezicht donker van kleur zijn, maar ook licht. 
Het maakt dan niet uit of er enkele witte of donkere veren in een voetstuk, slag- of staatpennen zitten, mits………de verdeling wit/gekleurd over het gehele lichaam min of meer gelijkmatig verdeeld is !
Deze mening zal met de Standaardcommissie besproken worden. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan is een tweede optie mogelijk: licht en donker blijft en sta dan toe dat er enkele witte veren mogen voorkomen in het voetstuk, slag- en/of staartpennen.
Het bestuur gaat dit verder afhandelen. Wordt vervolgd.
Discussie over het voetstuk. (mag niet te groot zijn en niet naar voren steken)
De vergadering vindt dat de huidige omschrijving in de standaard met “moet goed gerond zijn”, voldoende is.
Jondierenkeuring. Ingebracht werden 19 Hollandse Kroppers: 2x Wit, 2x Zwart, 2x Geelzilver, 1x Geelzilverbont, 2x Rood, 3x Zwartbont, 4x Blauwbont en 3x ‘Strawberrybont’.


Drie van de mooiste dieren

Woudstra, Hagenauw en gastkeurmeester v.d. Siepkamp hebben de dieren besproken.
De 2 witten waren mooie forse dieren, let op snavelkleur en blaaswerk. 
Van de 2 zwarten was de duivin wat klein en de voetveren staken iets naar voren, de zwarte doffer was mooi fors, mooie kleur maar liet geen ballon zien. 
De 2 Geelzilvers waren mooie dieren, de kleur soms wat blauw, prima rug! 
De geelzilverbonte was wat lang en het voetstuk liet te wensen over. 
De 2 Roodroeken waren een verrassing, zeker wat kleur betreft, als ze blaaswerk hadden laten zien, wat meer actie, dan waren het echte Hollandse Kroppers.
De 3 Zwartbonten konden wat forser, actie en rug afdekking kon hier en daar beter.
In de AOC-klasse 3 ‘strawberry’s. 
Behoorlijk goede dieren, soms wat hoog en veel wit.
De 4 Blauwbonten waren van type goed, fors en goede stelling. 
De één wat te wit, de ander wat te donker (mooie fokcombinatie), maar ook een hele goeie: de doffer van Snijders.
Deze moest voor de eindoverwinning wedijveren met een Geelzilver van v.Putten.Oud-clubkeurmeester en Erelid Jaap van Tol mocht dit beslissen en wees de Blauwbonte van Snijders als winnaar aan, hij vond het een iets completere vogel.De verkoopklasse.
Hiervoor waren ca. 8 dieren ingebracht, Rood, Zwart, Blauwbont, Zwartbont en Leverbont.
Twee Roodroeken en een Blauwbonte-“witstaart” veranderden van eigenaar.
- P A U Z E met broodmaaltijd en verloting. –

De verloting bracht ca €70, op, mooie tegemoetkoming in de kosten voor de zaalhuur.
Inmiddels is ook onze 20ste belangstellende (Dick Hamer) gearriveerd en we gaan door met het programma. 

Gezondheid/vitaliteit bij onze Hollandse Kroppers.
Gert Sterling vertelt over hoe hij zijn duiven gezond houdt. 
Een duif moet stralen, glimmen, anders is er iets niet goed. Zit een duif in elkaar ? 
Opgepast !
Coli en adenovirus gaan vaak samen. 
Door geregeld (1 á 2 x per week) “zuur” te geven door het water of voer kun je al voorbehoedend werken. 
Bijvoorbeeld yoghurt, karnemelk of appelazijn.
Paramyxo/paratyfus zijn ook ziektes die op de loer liggen, vaak met veel sterfte en heb daarom altijd medicijnen op voorraad liggen, dan kun je meteen ingrijpen. 
Enten vooraf is het beste!Gert bekijkt meerdere keren per seizoen met zijn eigen microscoop de mest van zijn duiven.
Vooral spoelwormeieren, coccidiën en ’t geel (trichomoniasis) kun je zelf zo ontdekken.
Tot slot werd wat mest van een duif onderzocht. Er bleken wat coccidiën in te zitten, maar enkelen per gezichtsveld is vrij normaal.
Zo eindigde de presentatie van Gert
Voor de rondvraag was geen belangstelling meer.
Om al vast te noteren: Jaarvergadering/Fokkersdag 2017: 23 september in Voorst.
Tegen de klok van “drie” sloot de voorzitter de vergadering en hebben we de spullen samen weer opgeruimd onder het motto van: “Vele handen ……………………………………………………..”
Een verslag van Fedde van der Ploeg.

                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu