© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarvergadering 2014

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING / FOKKERSDAG    27 september 2014 in Voorst

Op een prachtige dag in september gebeurde het: de Jaarvergadering/Fokkersdag van de HKC .

In grote getale waren de belangstellenden toegestroomd en na de gebruikelijke onderlinge praatjes vooraf, kon voorzitter Toon Slijpen voor zijn laatste keer de 34 Hollandse Kropper liefhebbers welkom heten.

Met een prachtige speciale tekst (lofzang op onze hobby) begon hij de vergadering.
Berichten van verhindering waren er van: Hartman, Hamer, Voerman, Manje, Wegter, erelid van Wel, Bouwman en Benschop.

Bij de mededelingen memoreerde de voorzitter o.a.:
- hokbezoeken op 21 juni waren zeer geslaagd
- Hannes Kramer kreeg nog een bos bloemen voor zijn erespeld van de NBS
- Rikus Hagenauw werd een beeldje “100 jaar HKC” aangeboden door het bestuur
  wegens zijn verdiensten voor de HKC
- van Wel is bijna 50 jaar ! lid (49 jaar)
- Sterling, Snijders en v.d. Wyck zijn 40 jaar lid (proficiat!)
- Feenstra 25 jaar lid (proficiat!)
- ledenbestand nu 80
- voor de komende 3 schakelpennen geven zich op: Garagoski (januari?), Bril (april),
  Slijpen (sept.?)
Over de ingekomen en uitgegane stukken waren geen vragen of opmerkingen.

De Notulen van de Jaarverg./Fokkersdag 2013 werden akkoord bevonden.

Mark de Bruin gaf een uitgebreid verslag van de financiën in het toch wel “roerige”jaar 2013.
We zijn er met de grote investering van 150 Eeuwboeken toch nog erg goed ‘uitgesprongen’.

We hebben nu zelfs een positief saldo van ruim € 2000,=. 
De begroting voor komend jaar werd goedgekeurd. 
De kascontrolecommissie (Tjeerd en Robin) heeft de financiën in orde bevonden en met een applausje werd penningmeester Mark decharge verleend.
De volgende kascontrole zal worden verricht door Tjeerd en Bart. (res. Toon)

Dan de Bestuursverkiezing, liefst 3 aftredenden: Toon Slijpen, Jan Weierink en Mark de Bruin. 
Alleen Mark was herkiesbaar en dat gebeurde dan ook. 
Voor onze voorzitter en de website-beheer hadden we slechts één kandidaat: Jan Markwat uit Doetinchem. 
Jan werd als 4e bestuurslid benoemd, hartelijk welkom !
Jan Weierink bedankte Toon voor het vele werk in zijn bijna 10 jaren voorzitterschap, met name ook hoe hij de vergaderingen leidde. 
Op zijn beurt bedankte Toon Jan voor zijn bijna 10 jaren als bestuurder, met name zijn vrolijke noot binnen de vergaderingen en het beheer van onze website werden genoemd.

    

Daarna werd Gert Sterling door de vergadering als nieuwe voorzitter benoemd, zodat in deze functie weer een waardig opvolger was gekomen. 
Proficiat Gert ! 

Een 5e bestuurslid werd nog niet gevonden helaas. 
De bestuurssamenstelling is nu: voorz. Gert Sterling, secr. Fedde van der Ploeg. penm. Mark de Bruin en website- beheerder Jan Markwat.

Daarna vertelde Jan Weierink op boeiende wijze hoe ze het uitstapje naar ons Duitse lid Otto Schmidt hebben ervaren. 
Dit was zeer positief: een hartelijke ontvangst, veel mooie dieren gezien en geruild. Schmidt is in het bezit van enkele honderden Hollandse Kroppers (zie verslag website).

Dan de prijsuitreiking van de 100-jarige Jubileumclubshow. 
De hoofdprijzen zijn toen al uitgereikt, maar lang niet allemaal. 
Vandaag ‘deelde’ voorzitter Toon nog de volgende prijzen uit:

- Eeuwprijs ( kristallen bord met inscriptie) was voor Bauke Feenstra, 2x in de 10 jaar gewonnen 
met een ‘U’ voor zijn Blauwe doffer, Gert Sterling kreeg de herinneringsmedaille voor 2013.
- 3 prachtige vaandels beschikbaar gesteld door Otto Schmidt. 
Het bestuur heeft hiervoor drie winnaars uitgezocht wegens bepaalde verdiensten voor het ras en/of de HKC.

1e. Jan van Veldhuisen: al 48 jaar lid, heeft bijna 60 jaar Holl. Kroppers, probeert steeds zoveel 
mogelijk kleurslagen te bezitten en op verzoek showde hij enkele zeldzame kleurslagen op de Jubileumclubshow.
2e. Bart Garagoski: won als vrij nieuw lid een erecertificaat met zijn oude eigenfok zwarttijger 
doffer en bovendien doet hij veel voor de HKC.
3e. Remco Klomp: slechts enkele jaren lid, is nog jong en erg enthousiast . 
Hij showde de mooiste
jonge zwarttijger . De Spruijtprijs was voor Henk Snijders, een jonge Geelbonte met 97 punten.

De verzilverde Eigenfokbeker uit 1926 werd ook gewonnen door Henk Snijders, sinds 1974 
won hij hem 3x: in 1988, 2006 en 2013.

Het bord met een grote foto van de mooiste der niet-erkende kleurslagen was voor Fedde van der Ploeg met een leverkleurige duivin.

Tot slot waren er de Erediploma’s voor de fraaiste per kleurslag.

In een terugblik op ons Eeuwfeest haalde de voorzitter 4 aspecten terug uit ons geheugen:
- de receptie: zeer geslaagd en leverde ons vele complimenten op.
- de Clubshow: 215 Holl. Kroppers, alle kleurslagen, sierden de kooien. 
Wat een show !!
- het Eeuwboek: zeer gewaardeerd, met veel informatie en prachtige foto’s..
de 4 komende shows: de jubileumcommissie (Gert, Hannes, Dick en fam. de Jong) gaat in Loon op Zand, Amersfoort, Assen (Clubshow 2014) en Nieuwegein weer een showkooi met toebehoren plaatsen. 
Applaus weerklonk voor het vele werk dat deze commissie deed en nog zal doen.

Raseigenschappen en de nieuwe beoordelingskaart voor SIERDUIVEN.
Aan de hand van 4 Geelzilverbonten en een zeer vergrote nieuwe beoordelingskaart heeft Fedde de zaal uitgedaagd mee te oordelen over positieve punten, wensen, fouten en uitsluitingen.

Gelukkig waren er 4 keurmeesters ( G.de Vries, J. v.d.Siepkamp, R. Woudstra en R. Hagenauw) die bij twijfel binnen discussies hun deskundigheid konden etaleren.
Op deze wijze kon een ieder zich inleven in deze nieuwe manier van beoordelen. 
Ondanks dat het even wennen is, wordt deze nieuwe kaart over het algemeen als positief ervaren.PAUZE: lekkere soep, gehaktbal en diverse broodjes !!

In de pauze werden lootjes verkocht, er waren vele prijzen met als hoofdprijs een lichte, speciaal voor Hollandse Kroppers gemaakte 4-delige verzendkist. 
Totale opbrengst: € 140,=

Alle inbrengers van prijzen en deelnemers aan de verloting hartelijk dank.

De Jongdierenkeuring. 
In jaren zijn er niet zoveel jonge dieren ingebracht: ruim 30. Zwart, Blauw, Zwarttijger, Roodzilverbont, Geelzilverbont, Geelbont, Blauwschimmel, Blauwbont, Zwartbont en Andalusisch blauw. 
Er zaten mooie dieren bij en de Geelzilverbonte van Fedde werd als winnaar aangewezen. 
De keurmeesyers waren erg te spreken over deze imponerende vogel. 
Lang geleden dat een Geelzilverbonte gewonnen heeft.De Andalusisch blauwen van Mark de Bruin beginnen na diverse inkruisingen al heel mooi op Hollandse Kroppers te lijken, het blaaswerk en de ruglijn vergen nog aandacht.

De ‘transacties’ in de Verkoopklasse vielen weer wat tegen. Waarschijnlijk verwisselen de meeste dieren al vóór of tijdens de vergadering van eigenaar. 
Of dit de juiste weg is moeten we nog maar een keer bespreken.

De volgende Jaarvergadering/Fokkersdag: 19 september 2015. (26 sept. was al verzegd)
Jaarvergadering/Fokkersdag 2016
we hebben al vast 24 september besproken, want we vinden het met z’n allen toch wel fijn vertoeven in het Dorpshuis bij de kerk in Voorst!

Het bestuursvoorstel dat we volgend seizoen de Clubshow weer in Nieuwegein houden en twee districtshows in Drachten ( FSC, GSC en DSC ) en Wijchen (Gelderlandshow ), kon algemene instemming vinden.

De rondvraag.
- Gert bedankt als toekomstig voorzitter de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.Het is een serieuze zaak GERT.

Marrie de Jong zegt dat ze ter promotie op 4 oktober in Hoornaar (ten N. van Gorinchem)tijdens de Fokveedag met ca. 10.000 bezoekers, de showkooi van de HKC gaan plaatsen met een aantal Hollandse Kroppers in diverse kleurslagen. 
Dit initiatief wordt door de vergadering toegejuicht !
- Robin Woudstra geeft de tip dat onze Jaarvergadering/Fokkersdag ook geplaatst kan worden voorin KleindierMagazine onder “AGENDA”.
- Rikus bedankt het bestuur voor het jubileumbeeldje. Voorts was er enig commentaar van derden over de keuringen tijdens de Jubileumshow. 
Het zou niet geheel volgens de standaard gebeurd zijn.
Met name over witte of zwarte veertjes bij de getijgerden die er eigenlijk niet horen te zitten.

Rikus vraagt of de vergadering dat ook vond, of dat we achter de keuringen van de 3 keurmeesters kunnen staan. 
De vergadering verklaart unaniem dat ze akkoord zijn met de keuringen in 
Nieuwegein 2014. 
Met deze krachtige uitspraak kan Rikus naar de keurmeestersvergadering in Leerdam, alwaar hij een presentatie zal geven over ons o zo prachtige ras: de Hollandse Kropper.

Zo kon onze voorzitter om half 4 de vergadering sluiten. 
De volgende keren zal die eer Gert Sterling te beurt vallen.

Met z’n allen hebben we alle spullen weer netjes opgeruimd.


Secr. Fedde van der Ploeg

                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu