© Copyright  Hollandse kropper club

Jaarvergadering 2012

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING / FOKKERSDAG    22 september 2012.

Iets over 10 uur kon onze voorzitter Toon Slijpen uiteindelijk 26 liefhebbers van Hollandse Kroppers welkom heten, waaronder Thom Laming voorzitter van de NBS, gastkeurmeesters Wim Halsema en Harrie Kruize, ook duivenliefhebber bij uitstek Dick Hamer was van de partij. 
Er waren 12 afzeggingen: de heren van Wel, van Tol, Kleine Schaars, v.d. Vegt, Klomp, Hagenauw, Veldhuizen, Vermeulen, Kramer, Manje, Diehl en Beekhuis.Bij de MEDEDELINGEN werd met eerbied stil gestaan bij het overlijden van onze Ere-voorzitter de heer Jack Beljaars, een minuut stilte gaf een ieder gelegenheid nog eens zijn verdiensten te overdenken.
Dit jaar is Veldhuisen 40 jr. lid, de Zoete, Klink en Nederpelt 35 jaar.
Vandaag viert ons erelid Adrie van Wel zijn 50-jarig huwelijk met Francien, proficiat !!

Het hokbezoek verliep dit jaar niet vlekkeloos; toch iets te vroeg afgeblazen helaas. ( zie ook rondvraag)
INGEKOMEN STUKKEN
Naast uitnodigingen van shows, ledenadministratie e.d. , aandacht voor het volgende:
- Overlijden Ere-voorzitter de heer Beljaars.
- SZN vraagt ter ere van de heer Beljaars de leden aan te moedigen
  Hollandse kroppers in te zenden op hun show.
- Briefwisseling omtrent de nieuwe standaardtekening.
- V.d. Vegt is het niet eens met de gang van zaken rond het vast stellen van de
  nieuwe standaardtekening. (zie verderop in de notulen)
- Ons lid Otto Schmidt in Duitsland biedt duiven aan voor de leden, hij heeft zeker
  een paar honderd , in vele kleurslagen ( IN en OM januari 2013 komt brief in zijn geheel)
- OH-meeuwen Club vraagt onze mening over een speciale show van Nederlandse rassen
  ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan.
  Wij antwoorden: liever niet, ’t is al overvol met shows e.d.
- Wim te Brake is 50 jaar lid van A en O.


NOTULEN JAARVERG./FOKKERSDAG 2011. akkoord bevonden.
JAARVERSLAG 2011 akkoord bevonden.
FINANCIEEL VERSLAG 2011. Na toevoeging van de begroting voor 2013 ook akkoord bevonden door de kascommissie ( Gert en Robin).
Nieuwe kascontrolecommissie: Tjeerd Bolding en Bart Garagoski.
Vanuit de vergadering kwamen enkele suggesties om te bezuinigen:
- Wie wil IN en OM wel digitaal ontvangen? ( een flink deel van de aanwezigen wel)
  Het bestuur kan het beste de leden afzonderlijk benaderen.
- Andere bank nemen dan ING? Hoge kosten betalingsverkeer/lage rente.
- Kunnen we kosten van de website drukken?


PRIJSUITREIKING
De Eeuwprijs was evenals de Spruytprijs voor Fedde van der Ploeg.
De nieuw vormgegeven Erediploma’s waren voor:
WIT: de Jong, ZWART: v.d.Ploeg, BLAUW en BLAUWZILVER: Feenstra, ROOD- en GEELZILVER: van Putten, ZWARTBONT: Sterling, ROODZ.BONT: Bos, BLAUWBONT: Woudstra, ZWARTTIJGER: v.d.Ploeg.
De oud-voorzitter van de HKC, Barend de Zoete, was gekomen om een nieuwe prijs beschikbaar te stellen: de SAM DE ZOETE –TROFEE !
In Barends´ inleiding gaf hij aan dat zijn vader Sam de Zoete zijn hele leven gek was van Hollandse Kroppers. 
Hij heeft heel veel belangrijke prijzen gewonnen, maar aan het einde van zijn leven was hij dusdanig beperkt in zijn bewegingen dat de Hollandse Kroppers weg moesten. Uit frustratie bedankte hij later als lid, zonder dit te overleggen met zijn zoon.
Nu biedt zoon Barend een prachtig `bronzen` beeld, gemaakt door Marleen Brouwer, aan als prijs. 
Deze SAM DE ZOETE -TROFEE is na 10 jaar te winnen door diegene die het vaakst de mooiste Hollandse Kropper showde op de Clubshow.
De eerste winnaar is Bauke Feenstra, hij mag het beeld een jaar thuis hebben.
De voorzitter bedankt Barend voor deze prachtige prijs die door de familie beschikbaar wordt gesteld.

                     


BESTUURSVERKIEZING.
Er werden geen tegenkandidaten ingediend. 
Jan Weierink werd herkozen en bestaande vacature werd opgevuld door Gert Sterling, zodat het bestuur weer uit 5 personen bestaat en dat geeft een goed gevoel. Gert hartelijk welkom !

Het EEUWFEEST
Fedde geeft een kort overzicht van de situatie rondom het boek “100 jaar Hollandse Kropper Club”: het archief is helemaal doorgenomen en geselecteerd, veel oude catalogussen zijn gerubriceerd, clubblaadjes inhoudelijk in kaart gebracht, bezoekjes in het land aan mensen die veel van sierduiven hebben/weten etc. etc.
De hoofdstukindeling is voor elkaar en grotendeels met steekwoorden opgevuld. Het schrijven kan beginnen!
Samen met Gert Sterling heeft Fedde de grote lijnen voorbereid.
Wat betreft de financiën voor dit boek valt het niet mee, maar gelukkig hebben we in de loop der jaren € 3500,- gereserveerd. 
Een voorstel is bij de leden te proberen de rest te financieren met certificaten die gekocht kunnen worden en later weer uitbetaald worden. 
Een intekenlijst behoort ook tot de mogelijkheden.
Voor de inzenders op de jubileumclubshow gaan we kijken naar een beeldje of plaquette met reliëf. ( Fedde, Gert en Ronald Cornelisse)

TENTOONSTELLINGSBELEID 2013.
De Clubshow (= jubileumshow) is in januari 2014 bij de Championshow.
De vergadering vindt dat we clubkeurmeester Rikus Hagenauw moeten vragen daar te keuren.
Mochten er 2 keurmeesters nodig zijn, dan gaat het bestuur een 2e vragen.
(clubkeurmeester Robin Woudstra wil liever niet omdat hij graag wil inzenden)
In Amersfoort houden we in 2013 een Districtshow.

NIEUWE STANDAARD.
Fedde heeft aan de hand van VERGROTINGEN de ontwikkeling van de standaard vanaf de oprichting in 1914 behandeld. 
Te beginnen met een tekening van van Gink, daarna die van Lentink vanaf ca. 1940 tot heden. 
En nu in het kader van de Europese uniformisering de nieuwste tekening van de Fransman Jean Louis Frindel. 
Onze opmerkingen over het nieuwe ontwerp zijn inmiddels uitgevoerd, maar de terugkoppeling naar onze speciaalclub is helaas niet gebeurd! 
Gelukkig is de voorzitter van de NBS in ons midden en geeft duidelijk aan dat de speciaalclubs het laatste woord hebben en als de vergadering vindt dat er nog aanpassingen gedaan moeten worden, dan kan dat nog.
Vanuit de vergadering komen de volgende aanpassingen:
- Het voetstuk moet egaler in de grote veren.
- De vleugeldracht moet iets lager, vooral aan de rugkant, vleugelpunten rusten dan ook
  beter op de staart en de ruglijn wordt mooier.
- De hoek in de benen zou nog iets scherper kunnen.
  De secr. zal deze wensen alsnog aankaarten bij de standaardcommissie.
In aansluiting hierop krijgt THOM LAMING het woord over de positie van de NBS in het algemeen en t.o.v. speciaalclubs in het bijzonder.
(zie voor de inhoud ook het verslag in IN en OM van april 2012)
De volgende punten waren in deze vergadering zeker van belang:
- de speciaalclubs bepalen de standaard.
- de NBS wil zeker tussen de verenigingen staan, samenwerken !
- er is een commissie benoemd die adviezen gaat geven over een nieuwe manier van het
  verdelen van de ereprijzen.
- meer contact met speciaalclubs, daar komen de meeste leden.
- internationaal komt er steeds meer kritiek op uitwassen ( =qualzucht) in onze sierduivensport, bijvoorbeeld te korte snavels, te grote ballonnen en te grote voetstukken. 
Fokkers wees verstandig, houd er rekening mee!
Na diverse interessante discussies kon onze voorzitter dit punt afsluiten, hij bedankte THOM hartelijk voor zijn goede en nuttige inbreng.
Toen was er een prima verzorgde lunch voor ons allen.‘s Middags was er tijd voor een uiteenzetting van de INVENTARISATIE 2012, in ons clubblad IN en OM van januari 2013 komt een uitgebreid verslag.
Nu een paar hoofdzaken:
- Totaal waren er 1029 Hollandse Kroppers van 56 fokkers/leden.
- Hoogste aantallen van blauwbont(173) blauw (130) en zwarttijger (98).
- Niet goed gaat het met blauwzilver(13) blauwzilverbont(18)geel-(17)roodtijger (18).JONGDIERENKEURING
Dit vond plaats in een aparte zaal met veel ruimte.
Hierbij kwamen vooral onze 2 gastkeurmeesters Wim Halsema en Harrie Kruize in actie.
Samen met onze clubkeurmeester Robin hebben ze een 26-tal jonge dieren gekeurd. 
Er bleven 3 over voor de eindronde: een zwarttijger, een geelbonte en een zwartbonte.
Deze laatste van Gert werd de winnaar, het was dan ook een prachtige doffer, proficiat !
Gert (pas bestuurslid) kon een mooi schilderij met de 3 kleuren bont, roek en getijgerd mee nemen naar huis.
In de VERKOOPKLASSE waren slechts een 10-tal dieren te koop, de meesten verwisselden van eigenaar. 
Terug naar de vergaderzaal voor de RONDVRAAG.


· voor de Schakelpen gaven zich op: Jan Weierink, Dick Bos en Robin Woudstra.
· De vergadering vindt dat het HOKBEZOEK in de toekomst wel door moet gaan,
  liever wat later in het seizoen, bijv. laatste zaterdag van juni.
· Robin vindt de vleugeldracht in model Frindel niet ideaal (zie “nieuwe standaard”).
· Mark de Bruin zegt een nieuwe prijs beschikbaar te stellen op de Clubshow voor de mooiste
  van de niet erkende kleurslagen, er is geen ondergrens voor aantal noch punten.
· Kunnen we de kosten van IN en OM ook nog drukken door advertenties? Bart Garagoski.
· Gert bedankt de leden voor het vertrouwen in hem.
· De Jaarvergadering/Fokkersdag is volgend jaar 28 sept. in Voorst.
Rond half 4 kon voorzitter Toon de vergadering sluiten, nadat hij een ieder bedankte voor de komst en de inbreng, Gert en Dick voor het verzorgen van de kooien en de gastkeurmeesters voor hun komst en belangstelling voor de Hollandse Kroppers.
Bij de opruimwerkzaamheden waren er velen die een handje meehielpen, vele handen…………Dit verslag is gemaakt door Fedde van der Ploeg
De foto’s zijn van Jan Weierink.

                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu