© Copyright  Hollandse kropper club

NOTULEN JAARVERGADERING/FOKKERSDAG 25 sept. 2010 in Amersfoort.

Afmeldingen waren er van: Beljaars, v.d.Vegt, v. Wel, de Been, Bril, Kramer, Hagenauw, 
Veldhuisen, Baltes en Nederpelt.

Omstreeks 10.15 uur (na een gezellig “Drents” kwartiertje) opende voorzitter Toon Slijpen
de bijeenkomst. In de mededelingen gaf hij aan dat erevoorzitter Beljaars na een moeilijke 
periode weer langzaam een beetje opknapt, de vergadering wenst hem vanaf deze plaats heel veel beterschap; de HKC groeit langzaam, er komen jaarlijks enkele leden bij.


Bij de ingekomen stukken gaf secr. Fedde van der Ploeg een globaal overzicht van wat er in een jaar binnenkomt: vooral veel mails met verzoeken om kroppers, veel kleindierverenigingen die hun jaarlijkse show aanprijzen, de Stichting van Zeldzame Huisdieren nodigt ook de HKC uit om op 29 augustus in Liempde de Hollandse Kroppers te promoten , de NBS meldt dat bij de standaard het begrip ‘Fouten’ nu ‘Ernstige Fouten’ gaat heten. 
De Notulen van de Jaarvergadering/Fokkersdag 2009 werden goedgekeurd.
Eveneens het jaarverslag van 2009.

Het financieel verslag werd door toenmalig penningmeester Robin Woudstra toegelicht.
De kascommissie (Andre Kleine Schaars) gaf aan dat het verslag in orde is bevonden.
De nieuwe kascontrole in 2011 zal door Kleine Schaars en Woudstra worden verrricht.

Daarna deelde de voorzitter de gewonnen prijzen uit: medailles en erediploma’s. IN en OM van april ’10 geeft hiervan een goed overzicht, behalve de mooiste geelroek van Gelok op de Clubshow is hierbij per abuis niet genoemd.

        

Bij de bestuursverkiezing werd Mark de Bruin met ieders instemming benoemd, ( hij wordt 
binnenkort de nieuwe penningmeester) de voorzitter heet hem hartelijk welkom. 
Voor de ontstane vacature van Hein v.d. Vegt heeft het bestuur nog geen kandidaat . 

Het naderende EEUWFEEST werd middels een brainstorm besproken, meerdere mensen hebben hun medewerking hiervoor reeds toegezegd en een jubileumcommissie bestaande uit Gert Sterling, Hein van der Vegt en Fedde van der Ploeg zullen vanaf nu de reeds bestaande ideeen en nieuw ideeen uitwerken, steeds in overleg met het bestuur. Duidelijk kwam naar voren dat de commissie de benodigde tijd hiervoor niet moet onderschatten en dat bij het eventueel samenstellen van een boek het verzamelen van kopij heel belangrijk is.
Bij het EEUWFEEST zullen de Clubshow en de Districtshows een zeer speciaal karakter moeten hebben.

Voor de “Schakelpennen” in de IN en OM’s hebben zich opgegeven: Nico Gelok, Evert Buter en Gert Sterling, zij kunnen de teksten digitaal aanleveren bij de secretaris.

Het concept Huishoudelijk Reglement werd door de vergadering aangenomen. De voorzitter bedankt de heer van Wel voor het vele werk wat hij hiervoor in overleg met onze secretaris heeft verricht. Samen met onze nieuwe Statuten uit 2009 zal dit op onze website worden geplaatst, ook zullen de Statuten + Huishoudelijk Reglement in een boekje worden gevat.


Nog voor de lunch kon een ieder aan de slag voor de lekenkeuring van 5 meegebrachte jonge
Hollandse Kroppers. De opstelling en de te kleine kooien bemoeilijkten dit nogal, maar toch werd er door velen heel serieus gekeurd en overlegd. Daarna gaf “leek”Gert Sterling op toch wel ‘professionele’ wijze zijn mening over deze 5 dieren. Dit leverde een nuttige en leerzame discussie op over streng of minder streng keuren bij tekeningfouten!

                      

De meesten gaven te kennen dat te streng keuren vooral beginnende fokkers zeker niet stimuleert. Anderen vonden dat je toch duidelijk onderscheid moet maken tussen fokdieren en showdieren. Deze discussie is vandaag niet opgelost, in het verleden ook vaak gevoerd en zal waarschijnlijk in de toekomst ook blijven.

 


Het Tentoonstellingsbeleid. De vergadering kon zich goed vinden in de voorstellen van het bestuur. Jaap van Tol krijgt zijn laatste keuring op de Clubshow bij Avicorni in januari 2012 ( = seizoen 2011). In 2011 zijn er Districtshows in Groningen en Heerde ! Dick van Putten vroeg of hun gebruikelijke Kropperkeurmeester v.d. Heuvel daar dan kan keuren. Ja, dat kan. Volgens de vergadering zou het goed zijn dat andere keurmeesters dan Clubkeurmeesters meer betrokken worden bij het wel en wee van onze prachtige Hollandse Kroppers. Op advies van Berend Beekhuis zou het bestuur regelmatig keurmeesters moeten uitnodigen om bijvoorbeeld de jonge dieren te keuren. Dit voorstel wordt positief ontvangen. De vergadering prijst zich gelukkig dat vandaag Han Voerman uit Soest als belangstellend keurmeester aanwezig is!

Dan is er P A U Z E oftewel: L U N C H !!!Daarna krijgt Fedde van der Ploeg het woord over Geslachtsgebonden vererving.
Het geheel wordt zichtbaar gemaakt met levend materiaal en zelfgemaakte kropperfiguren op een flipover. Korte inhoud: duiven hebben 40 chromosomen (doffers) of 39 (duivinnen).
Doffers hebben 2 geslachtschr. En de duivin maar 1.
Juist in deze geslachtschromosomen zitten ook de kleurfactoren en als de fokkers weten hoe het met de vererving zit kunnen ze daar veel voordeel van hebben. Het hele verhaal met alle mogelijkheden en ……de voorspellingen vooraf zijn op een overzichtelijk kopietje meegegeven.

( zie meer van Fedde op Tips & truuks - Geslachtsgebonden vererving)

Dan volgt toch wel een historisch moment !
Naar aanleiding van steeds meer geluiden over de mogelijkheid tot uitbreiding van het 
aantal erkende kleurpatronen bij Hollandse Kroppers (22), heeft het bestuur gemeend hier eens met de leden over te discussiëren, deze discussie was zeer levendig.
De uiteindelijke conclusie was dat deze mogelijkheid er moet zijn, mits de nieuwe kleur deel uit maakt van het erkende sierduivenkleurenblok. Deze mening was nagenoeg unaniem.
Uitbreiding van kleuren kan volgens de meesten alleen maar meer fokkers opleveren.
Mocht de NBS naar aanleiding van een dergelijk verzoek met de vraag naar onze speciaalclub van de Hollandse Kroppers komen, dan kan het bestuur vanaf nu positief antwoorden!
Voor de Verkoopklasse waren slechts 4 kroppers, ze gingen alle 4 vlot van de hand.

De Jongdierenkeuring werd verzorgd door Robin Woudstra.
Er waren 16 jonge Hollandse Kroppers ingebracht, 1 geelzilver, 1 geelzilverbont, 1 roodbont, 1 wit, 1 roodzilver, 2 roodzilverbont, 5 ! zwartbont, 1 blauw en 3 zwarttijgers. 
De kwaliteit was ZG en het was moeilijk de mooiste er uit te halen, de aanwezige leden ´hielpen´ de keurmeester door de witte als winnaar aan te wijzen, proficiat Robin met deze heel mooie witte doffer.Jaarvergadering-Fokkersdag 2011.
In principe werd 24 september 2011 afgesproken.
Wat betreft de locatie zijn meerdere leden niet zo tevreden over AKV, de ruimte is wel wat krap, de kooien te klein, opstelling daarvan kan beter, in het algemeen een beetje rommelig.
Als alternatief werd het dorpshuis in Voorst, bij Deventer, genoemd . Meerdere kleindierenverenigingen hebben daar ervaring mee, o.a. De Driehoek.
Het bestuur gaat het een en ander uitzoeken en tijdig deze eventuele verandering melden.

Rondvraag.
Jan Weierink meldt dat hij van de leden graag foto´s voor onze website wenst te ontvangen.
Dit kan onze website alleen maar ten goede komen
Gert Sterling vindt dat de uitnodiging voor deze bijeenkomst ook prima op onze site gemeld kan worden.
Hiermede waren we aan het eind gekomen van onze Jaarvergadering-Fokkersdag 2010.
Nadat onze voorzitter Toon Slijpen nog eens kort de hoofdzaken van deze dag de revue liet passeren en een ieder bedankte voor zijn-haar inbreng, sloot hij rond half 4 de vergadering.

Deze notulen zijn gemaakt door Fedde van der Ploeg

                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu