© Copyright  Hollandse kropper club

Geschiedenis

 

 (herschreven op 26-8-2012)

De Hollandse Kropper Club, kortweg HKC genoemd, is een vereniging die zich bezig houdt met hét oudste dan wel een van de oudste gedomesticeerde duivenrassen van ons land. 

Tijdens de tentoonstelling der Leidse Pluimveeclub in januari 1914 riepen wijlen de heer A.I van Baarle en de alom bekende keurmeester en illustrator, C.S. van Gink, enkele liefhebbers op om het fokken van Hollandse kroppers krachtig ter hand te nemen en door flinke propaganda het ras een groter verspreidingsgebeid en meerdere aanhangers te doen verwerven. 
Zo citeert R.R.P. van der Mark uit een van de werken van C.A.M . Spruyt in de Avicultura in 1954. Daarmee was de Hollandse Kropper Club opgericht. 
De HKC mag met recht en niet minder met respect een oude dame genoemd worden. 

De eerste clubshow van de HKC werd gehouden te Leiden in 1917 waar 36 dieren werden ingezonden. 
Bij het 25 jarig jubileum van de HKC werden er evenwel op de clubshow, in 1939 bij “Cypria” te Rotterdam, maar liefst 300 dieren werden ingezonden. 
Aantallen waarvan de HKC thans alleen nog maar van kan dromen. 
En wat te denken van prijzen als een zilveren inktkoker en de kampioensprijs voor fraaiste doffer/duif. De heer Joh. Lentink voorziet in die tijd de HKC al van de bekende in kleur uitgebrachte tekeningen van Hollandse kroppers. 
Tekeningen die later veel publicaties over Hollandse kroppers veraangenaamden en verduidelijkten. 
Zoals elke vereniging gaat en ging het de HKC niet altijd even voor de wind. In 1959 schrijft de heer Logman in de Avicultura: 
Hollandse kropper, de duif die vele jaren bij ons ten lande het meest gefokte kropperras genoemd kon worden doch de laatste jaren zienderogen terrein begint te verliezen. 
In dat jaar telt de HKC ongeveer 82 leden maar het aantal inzendingen op de clubshow is dan gedaald naar 150. 
Nemen we hierbij nog in aanmerking dat de heer Giesbers hiervan ruim een derde deel voor zijn rekening had genomen, dan kan niet ontkend worden dat de animo voor onze duiven in een belangrijke mate achteruit is gegaan”, zo stelt Logman. 
De rijke geschiedenis van de HKC kent, zo moge hier boven al blijken, veel invloed van “duivenmensen” met een nationaal en zelfs internationaal karakter. 
Namen als Spruyt, Giesbers, maar ook Moezelaar, van Gink, Lentink, van der Mark sieren de leden- en inzenderlijsten van weleer. Maar ook nu nog kent de HKC nationaal bekende namen. 
Wie kent, bijvoorbeeld, niet het adres Laguitensebaan 36 in Rijsbergen waar “het ringenburo” van de NBS is ondergebracht bij Adrie van Wel. 
De heer van Wel is 47 jaar lid én erelid van de HKC. Adrie van Wel geniet nationale bekendheid in keurmeesterkringen vanwege zijn inzet bij de NBS en de vereniging van keurmeesters. 
En, wat te denken van wijlen Jack Beljaars uit Best, op 11-5-12 57 jaar lid en ere voorzitter van de HKC. De heer Beljaars mag (inter) nationaal als autoriteit gezien worden op het vlak van de genetica bij duiven. 
Het was ook de heer Beljaars die de regie voerde en voor het leeuwendeel voor de inhoud tekende toen ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de HKC het boek “Hollandse kroppers” werd uitgegeven. Dit zeer prijzenwaardige boek geeft naast geschiedkundige (ras)ontwikkelingen ook de standaard van de Hollandse kropper in meerdere talen en toelichtingen op die standaard weer. 
Het geeft informatie over kleuren, kleurpatronen en over hoe een zo ideaal mogelijk dier te fokken. Ook de wijze waarop Hollandse kroppers zo ideaal mogelijk gehouden zouden kunnen worden komt in dit boek aan bod. 

Is het houden van Hollandse kroppers dan zo problematisch zou U zich nu kunnen afvragen. 
Welnee! Het is immers een ras dat al eeuwen door mensen gehouden wordt. 
Mét plezier en mét succes mag je toch wel stellen gelet op al die jaren! 
In internationale duivenliteratuur wordt al naar deze vogels verwezen door Ulyssis Aldrovandi omstreeks 1600. Ook mensen als Francis Willughby in 1678 en John Moore in 1735 gaven net als Baldamus 1800 aandacht aan dit ras. ( bron boek Hollandse kroppers) De Hollandse kropper is een bedaarde vogel met een zware voetbevedering. 
Een dier met karakter dat naar de eigenaar toekomt in plaats van schuw alle kanten op te vliegen. 
Los gehouden blijven de dieren bij huis waarbij men er niet versteld van moet staan als dieren tegen de ruiten vliegen als de eigenaar achter het raam naar zijn dieren staat te kijken. 
Is het dan de afmeting van de vogel die afschrikt? 
Immers de broedhokken moeten groter, de bekende duivenzitjes zijn voor Hollandse kroppers ongeschikt, het aantal te houden dieren per kubieke meter is geringer, de fok gaat trager dan bij ‘moderne’ duivensoorten, de dieren zijn relatief gezien later klaar voor een eventuele show….. 
Is het wellicht het feit dat de dieren zware voerbevedering hebben? 
Hier raken we wellicht hét afschrikpunt van veel duivenliefhebbers. 
Op shows wordt wel gepraat over de veronderstelde moeilijkheden om voetstukken van de dieren behalve schoon ook heel te houden. 
Natuurlijk is dat een punt dat aandacht behoeft maar, dat dat een reden zou mogen zijn om te kiezen voor de “modernere soorten” …..? Ervaar het zelf eens ! 
Met name in het Zuiden van het land vinden we maar weinig Hollandse kroppers op shows.
Overigens komt dat overeen met de geografische verdeling van het ledenbestand dat vooral te vinden is in het midden en noordoosten van Nederland. 
Met name in Limburg en Brabant valt nog enig “zendelingenwerk” te verrichten t.b.v. de Hollandse kropper. 

Momenteel telt de HKC 78 leden. 
Zowel de jongdierendag als de jaarvergadering vinden op één dag plaats. 
Zie vergaderingen.
De dieren van de HKC-leden worden gepresenteerd tijdens de clubshow en ook op de districtshows. 
De communicatie tussen bestuur en leden en tussen de leden onderling vindt meer en meer digitaal plaats waardoor informatie sneller en beter zijn doel bereikt. 
Bovendien kent de HKC al jaren de “In en Om “ een enkele malen per jaar verschijnend clubblad vol nuttige informatie zowel v.w.b. het wel en 
wee van de vereniging als dat van de individuele fokkers. 
In 2014 heeft de HKC haar 100 jarig bestaan geviert. 

Meldt U aan als lid bij onze secretaris 

p/a Wierplas 7
8381 CD Vledder
0521-551371
E-mail: ploeg.vd.f@ziggo.nl 

Gert Sterling 

Voorzitter Hollandse Kropper Club

                                             ^ naar boven ^

                       

© Copyright Hollandse kropper club  |   Design www.Barten.eu